top of page

Obchodní podmínky pro nákup přes kamenné pobočky

Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Thermotech GROUPE s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, Praha 2 .12000  IČO: 05336945, DIČ: CZ053369456, zapsané v obchodním rejstříkuvedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 262125, e-mailová adresa:info@thermotech.cz, tel.: 491512200 (dále jen „obchodní podmínky“ a „prodávající“).

1. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti Thermotech GROUPE s. r. o., výše uvedeného jako prodávajícího a kupujícího na straně druhé při prodeji zboží.

1.2 Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a kupující podpisem kupní smlouvy současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím.

1.3 Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že prodávané zboží je určeno pro použití v domácnosti, není-li uvedeno v kupní smlouvě jinak. Prodávané zboží v zásadě není vhodné pro použití ke komerčním účelům, např. do jídelen, hotelů apod. Prodávající neodpovídá za vady způsobené nadměrnou zátěží používáním zboží na jiné komerční nebo nekomerční účely než jeho použití v domácnosti.

II. Dodání/odebrání zboží

2.1 Kupující je povinen převzít zboží v souladu s kupní smlouvou. K převzetí zboží je kupující oprávněn jen tehdy, uhradí-li předtím celou kupní cenu zboží.

2.2 Zboží, které se nachází na skladě provozovny prodávajícího, je povinen kupující odebrat v tomto skladě do 5 pracovních dnů od zaplacení kupní ceny. V případě,že si zákazník během stanovené lhůty zboží neodebere, je prodávající oprávněn dodat toto zboží na náklady kupujícího na adresu kupujícího uvedenou v kupní smlouvě. Nezajistí-li kupující převzetí zboží na této adrese, je povinen uhradit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 0,1 % kupní ceny za každý den uskladnění, jakož i náklady, které prodávajícímu marným pokusem o doručení zboží vzniknou.

2.3 Dodací lhůta pro dodávku zboží, které se nenachází ve skladě, je sjednána v kupní smlouvě. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před lhůtou stanovenou v kupní smlouvě na základě oznámení termínu předčasného dodání kupujícímu učiněného minimálně 3 dny před předčasným datem dodání. V případě, že je dodavatel prodávajícího v prodlení s dodáním zboží tak, že dodací lhůta stanovená v kupní smlouvě bude překročena, je prodávající oprávněn jednostranné stanovit náhradní dodací lhůtu; o této skutečnosti je prodávající povinen kupujícího vyrozumět. Kupující je povinen odebrat zboží do 5 dnů po uplynutí dodací, resp. náhradní dodací lhůty ve skladě provozovny prodávajícího. Předposlední a poslední veta předchozího odstavce těchto obchodních podmínek zde platí obdobné.

2.4 Výdejní sklady se nacházejí na těchto adresách:

  • Pro prodejnu v Trutnově– V jezd na náměstí , Havlíčkova 117, Trutnov, 54101

2.5 Při převzetí zboží je kupující povinen se prokázat originálem kupní smlouvy.

2.6 Sjednají-li tak kupující a prodávající, přepraví prodávající zboží do místa, které bude sjednáno v kupní smlouvě. V tomto případě je kupující povinen zajistit přístupovou cestu.

2.7 V případě své nepřítomnosti na adrese uvedené v kupní smlouvě ve smluveném termínu dodání zboží podle předchozího odstavce je kupující povinen zajistit převzetí zboží zplnomocněnou osobou, která předloží originál kupní smlouvy a doklad o zaplacení kupní ceny a která zboží od prodávajícího převezme. Při dopravě do vyšších pater je kupující povinen zaplatit doplatek prodávajícímu podle ceníku prodávajícího platného v době nákupu, pokud nelze použít nákladní výtah. Kupující má právo zboží při převzetí rozbalit a zkontrolovat množství a kvalitu dodaného zboží. Zjistí-li kupující rozdíly v kvalitě nebo množství, uvedou se tyto skutečnosti v kupní smlouvě a na dodacím listě.

2.8 Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.

2.9 Dohodnou-li se smluvní strany po uzavření kupní smlouvy písemně na jejích změnách, prodlužuje se přiměřeně dodací lhůta původně ve smlouvě stanovená, pokud nebude výslovně písemně stanoveno jinak.

2.10 Vzorky zboží vystavené na prodejně jsou neprodejné, nestanoví-li prodávající jinak.

2.11 Zákazník má možnost zakoupené zboží vrátit do 30 dnů od převzetí zboží v případě, že předloží originál nákupního dokladu ke zboží a výrobek je vrácen v originálním neporušeném obalu a nepoškozen na sklad provozovny uvedený v čl. II bod 2.4. Prodávající si vyhrazuje právo zboží nepřevzít, pokud nebudou splněny uvedené podmínky.
Možnost vrácení zakoupené zboží podle tohoto odstavce se nevztahuje na následující zboží:

  • výrobky objednané individuálně pro zákazníka tzv. na míru (zakázkově vyrobené)

  • výrobky z výprodeje a zlevněné zboží s vadami

Pokud kupující sjednal za úhradu odvoz zboží u třetí osoby (dopravce), nemá ani při využití možnosti vrátit zboží podle tohoto odstavce vůči prodávajícímu nárok na vrácení finanční částky odpovídajícími uhrazené ceně dopravy.

 

III. Ceny

3.1 Ceny zboží jsou stanoveny dle aktuálního ceníku zboží prodávajícího v době uzavření kupní smlouvy-faktury, není-li dohodnuto jinak (dále jen „kupní cena“). V ceně není zahrnuta doprava zboží, montáž zakoupeného zboží, dekorace apod.; ceny za tyto služby jsou účtovány samostatně.

3.2 Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH).

 

IV. Platební podmínky

4.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu řádně a včas. Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny.

4.2 Kupující je povinen uhradit kupní cenu, buď a) při uzavření kupní smlouvy na pokladně prodávajícího, nebo b) bankovním převodem na účet určený prodávajícím.

4.3 Jedná-li se o zboží na objednávku, zaplatí kupující při podpisu kupní smlouvy splátku ve výši 100% kupní ceny včetně DPH, pokud není při uzavření kupní smlouvy sjednáno jinak. Zbývající část kupní ceny je povinen kupující uhradit před převzetím zboží, způsobem uvedeným v bodě 4.2. Neuhradí-li kupující kupní cenu včas nebo vůbec nebo jiným způsobem zabrání dodání zboží, je povinen prodávajícímu uhradit smluvní pokutu odpovídající 100% kupní ceny včetně DPH. Kupující prohlašuje, že takto sjednanou smluvní pokutu považuje za přiměřenou.

V. Výhrada vlastnictví

5.1 Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu.

5.2 Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit prodávajícímu na dodacím listu.

5.3 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny a splněním veškerých finančních závazků kupujícího vůči prodávajícímu, včetně závazků z jiných smluv uzavřených mezi kupujícím a prodávajícím. Bezhotovostní platby jsou považovány za splněné teprve připsáním částky na účet prodávajícího s řádnou identifikací platby tak, aby bylo možné platbu správně identifikovat.

VI. Odpovědnost za vady

6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době (záruka).

6.2 Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo za závady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě. Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů (např. kůže), textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo v barevném tónu), lakovaných nebo kachlových ploch, a to zejména u dodatečně objednaného zboží. Vadou nejsou rozdíly rozměru u čalouněného nábytku v rámci tolerance. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

6.3 Prodávající se vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

6.4 Záruční doba činí u spotřebního zboží prodaného zákazníkovi, kterým je konečný spotřebitel tohoto zboží, určeného (v souladu s bodem 1.3 těchto obchodních podmínek) na jeho používání v domácnosti 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na věci použité.

6.5 Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím.

6.6 Reklamace musí být kupujícím uplatněna v kterékoliv prodejně prodávajícího, a to ústně spolu s předložením originálu nebo kopie prodejního dokladu (kupní smlouvy nebo dokladu o zaplacení kupní ceny zboží) [dále jen „kopie prodejního dokladu“), písemně dopisem s přiloženým originálem nebo kopií prodejního dokladu, nebo elektronicky prostřednictvím příslušného reklamačního formuláře uveřejněného na internetové stránce https://www.thermotech-trade.com/reklamace. Pro­dávající si vyhrazuje právo pozastavit možnost uplatnění reklamace prostřednictvím call-centra bez předchozího souhlasu nebo informování kupujícího. V případě uplatnění reklamace telefonicky prostřednicvím call-centra bude následně kupující prostřednictvím reklamačního oddělení příslušné pobočky prodávajícího informován o přijetí reklamace reklamačním oddělením a způsobu řešení reklamace. V rámci odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného zboží má kupující následující oprávnění:

  • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

  • Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Tatáž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

  • Jde-li o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

6.7 Vada, která vznikla neodbornou péčí nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, bude považována za vadu zboží jen tehdy, (i) pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího nebo (ii) pokud montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

6.8 Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, a to v záručním servisu následujících provozoven prodávajícího:

  • TRUTNOV – Havlíčkova 117, Trutnov 54101

6.9 Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

6.10 Prodávající neodpovídá mj. za ty vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.

6.11 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 10 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

6.12 V případě vrácení části nebo celé kupní ceny za zboží kupujícímu, a to z jakéhokoliv důvodu (např. sleva z kupní ceny, odstoupení od smlouvy), může být částka do výše 2.500,– Kč (včetně) vyplacena kupujícímu v hotovosti na pokladně prodávajícího. V případě, že částka převyšuje 2.500,– Kč, bude v přiměřené lhůtě, která zpravidla nepřesáhne 20 dnů, vrácena kupujícímu bankovním převodem na účet, který kupující prodávajícímu za tímto účelem sdělí, nebo poštovní poukázkou, nedohodnou-li se jinak.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

7.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude též zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.thermotech-trade.com Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz první věta tohoto odstavce).

7.3 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

7.4 Kupní smlouva nevyžaduje písemnou formu. Byla-li kupní smlouva uzavřena písemně, i její změny a doplňky musejí být učiněny v písemné formě.

7.5 Zvláštní ujednání se zákazníkem písemně učiněná ve vlastní kupní smlouvě mají přednost před těmi ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

VIII. Souhlas se zpracováním osobních údajů

8.1 Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“). Prodávající je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00032849.

 

8.2 Uzavřením kupní smlouvy kupující prohlašuje, že byl podle § 11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle § 5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi:

a. Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v kupní smlouvě, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo kupujícího (dále i jen „osobní údaje kupujícího“).

b. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, podle § 6 ZOOÚ. Zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů kupujícího.

c. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností prodávajícího a pro marketingové účely prodávajícího.

d. Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů a dále společnosti PPL, Česká Pošta z důvodu plnění smlouvy, a to podle toho která z těchto společností bude provádět dopravu zboží kupujícímu.

e. Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu.

f. Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou uchovávány po dobu souhlasu kupujícího se zpracováváním těchto údajů.

8.3 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům. Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby prodávající takto vzniklý stav odstranil. Nevyhoví-li prodávající takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

 

8.4 Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího.

 

8.5 Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

bottom of page